banner logistics

Excel werkmappen bij Werken met logistiek zesde druk

Excel Werkmappen behorend bij Werken met logistiek

In het boek Werken met logistiek (zesde herziene druk) zijn diverse berekeningen opgenomen. Deze berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van een negental Excel werkmappen. Deze werkmappen zijn te downloaden vanaf deze webpagina. Zij dienen als ondersteuning van de lesstof uit het boek. De links naar de Excel werkmappen worden bij elk onderwerp als volgt weergegeven: Link naar de werkmap. U kunt de werkmappen downloaden door met de rechter muisknop op de link te klikken. Kies na het klikken op de link vervolgens op: 'Doel opslaan als...' (Zie onderstaand figuur) 

 

LET OP: DEZE PAGINA BEVINDT ZICH NOG IN EEN TESTFASE. UW TIPS EN SUGGESTIES ZIJN DERHALVE ZEER WELKOM.

De formaten van de werkmappen kunnen xls en/of xlsx zijn. Xls is het formaat in de oude versie van Excel. De nieuwe versie xlsx is alleen te gebruiken als u over de nieuwere versie van Excel beschikt (2007 of hoger). 

De werkmappen zijn voorzien van een inleiding op het eerste werkblad. Lees deze eerst even door voor u naar de andere werkbladen gaat kijken. Deze werkbladen hebben een naam op de tab die meestal gelijk is aan de pagina of het figuur/tabel in het boek, waar u de theorie en de toelichting kunt vinden. In enkele gevallen is er nog een extra werkblad toegevoegd met samenvattingen en of extra informatie bijvoorbeeld in de vorm van links.

Op deze webpagina vindt u achtereenvolgens negen werkmappen. Door op de tekst met de grijze achtergrond te klikken komt u direct bij het weergegeven onderwerp terecht. U kunt ook door deze pagina scrollen.

INHOUDSOPGAVE:

1 Dupont-schema

2 ABC-analyse

3 Relatieve winstgevendheid van een product

4 Voorraad in de tijd weergegeven

5 Samengesteld voorraadkostenmodel

6 Vraagvoorspelling

7 MRP-I-schema

8 DRP-I-schema

9 Zwaartepuntmodel

 


 

1 Figuur 3.18 Dupont-schema met 1% materiaalbesparing (P. 120) Formaat xlsx

Link naar de werkmap 

 


Het DuPont-schema is een eenvoudige manier om na te gaan wat de invloed is van een bepaalde kostenvermindering of vermogenswijzing op de rentabiliteit. Het DuPont-schema wordt gebruikt in de bedrijfseconomie om de oorzaken en gevolgen op het rendement van de investeringen van een onderneming te berekenen (ROI). Hier zien we hoe belangrijk logistiek is in de bedrijfsvoering. Het kengetal dat uitdrukt hoe winstgevend een bedrijf is, noemen we het 'rentabiliteit totaal vermogen', het geeft aan hoeveel winst een onderneming heeft gemaakt ten opzichte van zijn totaalvermogen in een welbepaalde periode. Dit wordt over een jaar berekend. In een eenvoudige Excelsheet zijn de verschillende kosten- en vermogenscomponenten uit de bedrijfsvoering samengevoegd tot een rekenmodel voor de berekening van het ROI. Dit model kun je heel goed gebruiken om eens alternatieven in te vullen. Wat is bijvoorbeeld het effect van een inkoopbesparing? In het bewuste voorbeeld blijkt dat als het bedrijf de inkoopkosten van 80 miljoen euro met 1% laat zakken naar 79,2 miljoen euro er een verbetering van het rendement met 5,33 % plaats vindt. Naar wens kunnen er verschillende scenario's gemaakt worden.

Voor de liefhebbers van dit onderwerp heeft Microsoft een nog veel uitgebreidere versie beschikbaar gesteld. Zij noemen het een kentallenboom. Dit DuPont-schema wordt over meerdere jaren opgezet. Het maakt het mogelijk de resultaten van meerdere jaren te vergelijken.

Link naar de toelichting op de werkmap van Microsoft

Link naar de werkmap van Microsoft

Terug naar inhoudsopgave 

 

2 Tabel 3.1 ABC-analyse (P. 122)  formaat .xlsx

Link naar de werkmap

 

Met behulp van een ABC-analyse kunnen artikelen die een bedrijf voert gerangschikt worden naar belangrijkheid. Zo ontstaan diverse categorieën A, B en C. Op deze manier is het mogelijk om de wijze van voorraadbesturing per categorie te veranderen. De meest bekende manier is de analyse van de omzet. Dit is echter niet de enige toepassing. Zo kan ook een analyse van de voorraad gemaakt worden. Op dit model zijn derhalve diverse alternatieven te te passen. De naam ABC-analyse wordt ook wel vervangen door de Pareto-analse en of het 20/80 model. Dat laatste komt omdat het in veel gevallen zo is dat bijvoorbeeld 80 % van omzet van een onderneming bereikt wordt door 20% van de artikelen.

Terug naar inhoudsopgave 

 

3 Paragraaf 3.6.2 Winstgevendheid van een product (P. 125) Formaat xls 

Link naar de werkmap

 

Naast de omzet van een product is het zeker zo belangrijk de winstbijdrage van een product te berekenen. Dit is afhankelijk van de marge die er op een product zit. Die marge is gelijk aan de verkoopprijs minus de inkoopprijs. Natuurlijk moet hier ook gekeken worden naar de kosten die er per product gemaakt zouden moeten worden. Om het begrip zo duidelijk mogelijk weer te geven is hier in eerste instantie alleen rekening gehouden met de zogenaamde bruto marge.

Terug naar inhoudsopgave 

 

4 Paragraaf 4.1.3 TABEL 4.2 Voorraad in de tijd weergegeven (P.140) Formaat xls

Link naar de werkmap

Bij deterministische voorraadberekeningen is het zinnig om het voorraadverloop over de tijdas van het verleden naar de toekomst weer te geven. Daar waar in het verleden de behoefte wordt weergegeven aan de hand van het verbruik wordt dit voor de toekomst weergegeven in de vorm van orders en/of voorspellingen. Tevens worden al gedane inkoopbestellingen meegenomen. Door nu deze grootheden in de tijd weer te geven ontstaat inzicht over het voorraadverloop. Dit wordt ook wel de lead time offset genoemd. Per week worden de behoeften en bestellingen samengevoegd in een denkbeeldige emmer. Dit wordt ook wel een plansyteem met buckets genoemd.

Terug naar inhoudsopgave

 

5 Figuur 4.9 en Paragraaf 4.7 Samengesteld voorraadkostenmodel (P. 152 en verder) Formaat xls

Link naar de werkmap


De werkmap van het voorraadkostenmodel bestaat een aantal Excel werkbladen dat weergeeft welke kostencomponenten een rol spelen bij voorraadbeheer. Op elk werkblad wordt een verschillend aspect belicht. Alle werkbladen zijn vooraf al ingevuld met dezelfde gegevens uit het boek van paragraaf 4.6 tot met 4.9. In het model is aangegeven wat er ingevuld kan worden. Veel cellen zijn voorzien van helpteksten. Door de ingevulde getallen eens te wijzigen zult u zien welke effecten de verandering van kosten, afzet en seriegroottes hebben. Het interessante van dit model is dat het zowel de kosten van bestellen, voorraadhouden en neenverkoop combineert tot een uniek totaalmodel.

Terug naar inhoudsopgave

 

6 Paragraaf 4.5  Vraagvoorspelling Figuur 4.14 Meetwaarden en voorspelreeksen (P.167 en verder) Formaat xlsx

Link naar de werkmap


Er zijn verschillende voorspelmethoden die in een eenvoudig Excel werkblad zijn samengebracht. Naast dit werkblad zijn er ook in aparte werkbladen grafieken toegevoegd. Deze grafieken komen terug in de figuren 4.14 tot en met 4.17 van het boek. Ook hier weer zijn de ingevulde getallen aan te passen. Op deze manier kunt u zelf aan de slag met eigen gegevens om de effecten van de verschillende voorspelmodellen te berekenen.

Terug naar inhoudsopgave 

 

7 Paragraaf 6.7 Tabel 6.6 MRP–I schema van producten A, B en H (P. 243 en verder) Formaat xlsx

Link naar de werkmap


Met behulp van Material Requirement Planning oftewel MRP-I is de materiaalbehoefte voor de benodigde producten uit te rekenen als men weet wat de behoefte aan eindproducten is. Er zijn meerdere werkbladen beschikbaar die corresponderen met de tabellen 6.4, 6.5, 6.6 en 6.7 van Werken met logistiek. Deze Excel werkbladen zijn zodanig gemaakt dat u zelf allerlei waarden kunt veranderen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld het effect van een wijziging in de veiligheidsvoorraad of de seriegrootte doorrekenen. U zult dan zien dat de gemiddelde voorraadkosten zullen gaan veranderen. Het voorraadverloop wordt grafisch uitgezet in de grafiek zoals verbeeld in figuur 6.15.

Terug naar inhoudsopgave 

 

8 Paragraaf 7.2 Tabel 7.1 en 7.2 DRP-I-schema (P. 264 en verder) Formaat xlsx

Link naar de werkmap

In hoofdstuk 7 wordt het onderwerp Distribuition Reuirements Planning behandeld. Dit onderwerp wordt ook wel DRP-I genoemd.

Terug naar inhoudsopgave 

 

9 Paragraaf 8.1 Tabel 8.1 en FIGUUR 8.2 Illustratie van het zwaartepuntmodel (P. 296) Formaat xlsx

Link naar de werkmap

Dit model in Excel is bedoeld om de keuze van de vestigingsplaats voor een distributiecentrum te berekenen. Hiervoor dienen voldoende gegevens te zijn over de transportkosten en de locaties van de leveranciers en/of klanten. Het model is ook te gebruiken bij een magazijn om de plaats van opslag en uitslag van goederen te optimaliseren. In de betreffende spreadsheet worden twee modellen uitgewerkt die aanvullend op elkaar werken. Het eerste model is snel te berekenen, maar geeft een benadering van de beste plaats. De tweede die door mij het supergridmodel is genoemd werkt wel exact, maar vraag relatief veel kennis en computertijd.

 

 

Terug naar inhoudsopgave

 

 

Ad van Goor en Hessel Visser wensen u veel plezier aan al deze Excel werkmappen. Deze werkmappen zijn uitsluitend bedoeld als ondersteunend lesmateriaal. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. De auteursrechten op deze werkbladen berusten bij de auteur Hessel Visser. Hij staat open voor suggesties en of opmerkingen.

 

 

Hessel Visser

hesselvisser@chello.nl

Korte berichten

Het voornaamste gebruik van deze website is gericht op de ondersteuning bij het onderwijs dat gegeven wordt aan de het Mikrocentrum en NCOI,

Lees ook eens de blogs in Logistiek.nl

Een overzicht van alle blogs tot nu toe is te vinden op:

Blogs van Hessel Visser

Kijk ook naar mijn tweets

Follow HesselVisser on Twitter

 

LinkedIn-profiel van Hessel Visser weergevenProfiel van Hessel Visser weergeven

Nog meer nieuws

We hebben een webshop bij bol.com: https://www.bol.com/nl/nl/v/hessel-visser-b-v/1200758